Pemikiran Teologi Ash‘arîyah dalam Irshâd al-‘Aql al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm Karya Abû al-Su‘ud

  • Husni Mubarok Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Keywords: Theological thought, Mu‘tazilah, Ash‘arîyah

Abstract

This article explores theological thought of al-Ash‘arî in Abû al-Su‘ûd’s work Irshâd al-‘Aql al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm. The study finds an interesting fact that when interpreting the Quranic verses on theological matters, Abû al-Su‘ûd tended to affiliate to Ash‘arîyah. However, Abû al-Su‘ûd firmly stated that he referred most to al-Kashshâf of al-Zamakhsharî in his exegetical works. It has been widely known that al-Zamakhsharî was one of prominent proponents of Mu‘tazilah. The article emphasizes a number of theological issues discussed by Abû al-Su‘ûd in his tafsîr such as God’s free will, anthropomorphism, and God’s justice. There have been three steps to analyze theological thoughts of Ash‘arîyah mentioned in Abû al-Su‘ûd’s work, are: firstly, grouping the most Quranic verses on theological realm referred by mutakallimîn. Secondly, explaining the views of each school (madhhab) of Islamic theology. Thirdly, discussing the assessments and interpretation of Abû al-Su‘ûd on theological verses and comparing them to al-Zamakhsharî’s interpretation. Based on these three steps the author will analyze the Ash‘arîyah theological pattern adhered by Abû al-Su‘ûd.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aḥmad, Abî Muḥammad b. ‘Alî b. al-Fiṣal fî al-Milal wa al-Ahwâ’ wa al-Niḥal, Vol. 2. Beirut: Dâr al-Jayl, 1996.

‘Alî, Maḥmûd al-Naqrâshî al-Sayyid. Manâhij al-Mufassirîn min al-‘Ashr al-Awwal ilâ al-‘Ashr Ḥâdîth. Buraidah: Maktabah al-Nahḍah, 1986.

Allâh, Fa’iqah Idrîs ‘Abd. “Al-Tafsîr fî al-Qarn al-Awwal al-Hijri”. Tesis--Universitas Umm al-Qurâ, Mekkah, 1405.

Allâh, Zuhdî Jâr. al-Mu‘tazilah. Beirut: al-Ahlîyah li al-Nashr wa al-Tawzî‘, 1974.

al-Rayyân dan Khâlid Aḥmad, al-Muntaqâ min Makhṭûṭât Jâmi‘at Petersburg. Dubai: Markaz Jum‘at al-Mâjid, 1996.

Ash‘arî (al), Abû al-Ḥasan ‘Alî b. Ismâ‘îl. al-Ibânah ‘an Uṣûl al-Diyânah. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah, t.th.

‘Aydarûs (al), ‘Abd al-Qâdir b. ‘Abd Allâh. al-Nûr al-Sâfir ‘an Akhbâr al-Qarn al-‘Âshir. Beirut: Dâr Ṣâdir, 2001.

Bagajwan, Sayyid Ḥusayn. “Ibn Kamal Bâshâ wa Ârâ’uh al-I‘tiqâdîyah”. Tesis--Universitas Umm al-Qurâ, Arab Saudi, 1993.

Baghdâdî (al), Ismâ‘îl Bâshâ. Hadîyat al-‘Ârifîn fî Asmâ’ al-Mu’allifîn wa Âthâr al-Muṣannifîn, Vol. 1. Kairo: Dâr al-Fikr, 1992.

Bâlî, ‘Alî b. al-‘Aqd al-Manẓûm fî Dhikr Afâḍil al-Rûm. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Arabî, 1975.

Bazdawî (al), Abî Yusr Muḥammad. Uṣûl al-Dîn. Kairo: Dâr Iḥyâ’ al-Kutub al-‘Arabîyah, 1963.

Brockelmann, Carl. Târîkh al-Adab al-‘Arabî, terj. ‘Umar Ṣâbir dan Maḥmûd Fahmî Hijâzî, Vol. 7. Kairo: al-Hay’ah al-Miṣrîyah al-‘Âmmah li al-Kitâb, 1995.

Bûrînî (al), al-Ḥasan b. Muḥammad. Tarâjim al-A‘yân min Abnâ’ al-Zamân, Vol. 1. Damaskus: al-Majma‘ al-‘Ilmî al-‘Arabî, t.th.

Dhahabî (al), Muḥammad Ḥusayn. al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, Vol. 2. Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.

Fensink. Dâ’irat al-Ma‘ârif al-Islâmîyah, terj. Muḥammad Thâbit al-Fandî dkk., Vol. 1. Mesir: Maṭba‘ah Miṣrîyah, 1934.

Marâji‘: Jurnal 462 Studi Keislaman

Ghâzalî (al), Abû Ḥâmid. al-Iqtiṣâd fî al-I’tiqâd. Kairo: Maktabah al-Ḥusayn al-Tijârîyah, t.th.

Ghazî (al), Muḥammad b. Muḥammad. al-Kawâkib al-Sâ’irah bi A‘yân al-Mi’at al-‘Âshirah, Vol. 3. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah, t.th.

Iyâzî, Muḥammad ‘Alî. al-Mufassirûn Hayâtuhum wa Manhâjuhum. Teheran: Wuzârah Thaqâfah wa al-Irshâd al-Islâmî, 1373.

Jurjânî (al), ‘Alî b. Muḥammad al-Sayyid al-Sharîf. Mu‘jam al-Ta‘rîfât. Kairo: Dâr al-Faḍîlah, 2011.

Khalîfah, Hâjî. Kashf al-Ẓunûn ‘an Asâm al-Kutub wa al-Funûn, Vol. 1. Beirut: Dâr Iḥyâ’ al-Turâth al-‘Arabî, t.th.

Laknawî (al), Muḥammad ‘Abd al-Ḥayy. al-Fawâ’id al-Bahîyah fî Tarâjim al-Ḥanafîyah. Beirut: Dâr al-Arqam, 1998.

Lewis, Bernard. Istanbul wa Ḥaḍârat al-Khilâfah al-Islâmîyah, terj. Sayyid Riḍwân ‘Alî. Riyad: Dâr al-Su‘ûdîyah li al-Nashr wa al-Tawzî‘, 1982.

Muḥammad, ‘Abd al-Ḥayy b. Aḥmad b. Shadharât al-Dhahab fî Akhbâr man Dhahab, Vol. 10. Beirut: Dâr Ibn Kathîr, 1993.

Muḥammad, al-Shaḥḥât. “Min A‘lâm al-Tafsîr al-Bayânî: Abû al-Su‘ûd Ḥayatuh wa Manhajuh fî al-Tafsîr”, dalam Majalah al-Azhar. Safar 1405.

Muṣṭafâ, Abû al-Su‘ûd al-‘Imâdî Muḥammad b. Muḥammad b. Irshâd al-‘Aql al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah, 1999.

Nasir, Ridlwan. Memahami al-Qur’an: Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin. Surabaya: CV Indra Media, 2003.

Nasution, Harun. Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan. Jakarta: UI Press, 1986.

Oztona, Yelmas. Târîkh al-Dawlah al-Uthmânîyah, terj. ‘Adnan Maḥmûd Salmân, Vol. 2. Istanbul: Mu’assasah Fayṣal li al-Tamwîl, 1990.

Reese, William L. Dictionary of Philosophy and Religion. USA: Humanities Press, 1980.

RI, Departemen Agama. Mushaf al-Qur’an dan Terjemah. Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002.

Rufaydah, Ibrâhîm. al-Naḥw Kutub al-Tafsîr. Baghdad: Dâr al-Kutub al-Waṭanîyah, 1990.

Ṣâliḥ (al), Ṣubḥî. Mabâhith fî ‘Ulûm al-Qur’ân. Beirut: Dâr ‘Ilm al-Malâyîn, 1977.

Volume 2, Nomor 2, Maret 2016 463

Shahrastânî (al), Muḥammad b. ‘Abd al-Karîm. al-Milal wa al-Niḥal. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

Shaqîrât, A}hmad Ṣidqî. Târîkh Mu’assasah Shuyûkh al-Islâm fî al-‘Ahd al-‘Uthmânî, Vol. 1. Yordania, Dâr al-Kindî li al-Nashr wa al-Tawzi’, 2002.

Shawkânî (al), Muḥammad b. ‘Alî. al-Badr al-Ṭâli‘ bi Maḥâsin man Ba‘d al-Qarn al-Sâbi‘. Kairo: Dâr al-Kutub al-Islâmî, t.th.), 576.

Shihab, M. Quraish. Membumikan al-Qur’an: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan. Bandung: Mizan, 1995.

Sulaymân, ‘Imad Aḥmad. “Abu al-Su‘ûd wa Manhajuh fî al-Naḥw”. Tesis--Universitas Yordania, Yordania, 2006.

Sulaymân, Fahd b. ‘Abd al-Raḥmân b. Buḥûth fî Uṣûl al-Tafsîr wa Manâhijuh. t.t.: Maktabah Tawbah, t.th.

Yusuf, M. Yunan. Alam Pemikiran Islam: Pemikiran Kalam. Jakarta: Perkasa, 1990.

Zamakhsharî (al) Abû al-Qâsim Maḥmûd b. ‘Umar. al-Kashshâf ‘an Ḥaqâ’iq Ghawâmiḍ al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta’wîl, Vol. 6. Riyad: Maktabah Obekan, 1998.

Published
2016-03-01
Section
Articles