Fiqh Prioritas sebagai Instrumen Ijtihâd Maqâṣidî Perspektif Yûsuf al-Qarâḍawî dan Urgensinya di Era Kontemporer

  • Nashrun Jauhari Institut Agama Islam Abdul Halim Pacet Mojokerto
Keywords: Islamic law, Fiqh of Priority, ijtihâd maqâṣidî.

Abstract

The article attempts to analyze Fiqh of Priority as an instrument of ijtihâd maqâṣidî from Yûsuf al-Qarâḍawî’s perspective and its significance within the contemporary era. The position of the Fiqh of Priority within the study of Islamic law is a part of the conceptual developments of ijtihâd which is based on maqâṣid al-sharî‘ah and has been oriented into Fiqh of Daʻwah. The Fiqh of Priority along with its principles can be functioned as a reference in stipulation of the Islamic law (ijtihâd al-ah}kâm). This is because the Fiqh of Priority is built on the priority values revealed in al-Qur’ân and mentioned in H{adîth as well as based on the concept of tadarruj al-ah}kâm (gradation of stipulation of the Islamic law) during the Prophet Muhammad’s lifetime. Epistemo-logical framework of the Fiqh of Priority consists of three main principles, i.e. the principles of gradation in the Islamic law (al-fiqh bi marâtib al-a‘mâl), the principles of attitude towards the reality of law (fiqh al-wâqi‘ li al-ah}kâm), and the principles of dealing with contradiction between arguments or reasoning between the stipulation of law and social reality

Downloads

Download data is not yet available.

References

‘Alwânî (al), Ṭâha Jâbir. Maqâṣid al-Sharî‘ah. Beirut: Dâr al-Hâdî, 2001.

‘Asâl (al), Aḥmad. “al-Dâ’îyah al-Faqîh al-Shaykh Yûsuf al-Qaraḍâwî wa Masîrah Khamsîna ‘Âman fî al-Da‘wah ilâ Allah”, dalam dalam ‘Abd al-Qâdir Maḥmûd al-Bakâr (ed.), Yûsuf al-Qaraḍâwî: Kalimât fî Takrîmih wa Buḥûth fî Fikrih wa Fiqhih, Vol. 1. Kairo: Dâr al-Salâm, 2004.

‘Âshûr, Muḥammad Ṭâhir b. Maqâṣid al-Sharî‘ah al-Islâmîyah. Kairo: Dâr al-Salâm, Cet. Ke-2, 2007.

Asnawî (al), Jamâl al-Dîn ‘Abd al-Raḥîm. “Nihayat al-Sûl” dalam Muḥammad b. al-Ḥasan al-Badakhshî, Manâhij al-‘Uqûl, Vol. 1. Beirut: Dâr al-Fikr, 2001.

‘Asqalânî (al), Ibn Ḥajar. Fatḥ al-Bârî: Sharḥ Ṣaḥîḥ al-Bukhârî, ‘Abd al-Qâdir Shaybah al-Ḥamd (ed.), Vol. 1. Riyad: Maktabah al-Mulk al-Fahad al-Wat{anîyah, 1421.

‘Aṭîyah, Jamâl al-Dîn dan Zuḥaylî (al), Wahbah. al-Tajdîd al-Fiqh al-Islâmî. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000.

‘Aṭîyah, Jamâl al-Dîn. Naḥw Taf‘îl Maqâṣid al-Sharî‘ah. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2001.

Auda, Jasser. “Shaping Islamic Tomorrow Today Maqasid Perspective towards a New Paradigm of Islamic Research”, Seminar Internasional di UIN Sunan Kalijaga, Kamis, 17 Januari 2013.

Auda, Jasser. Maqâṣid al-Sharî‘ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach. London: Washington IIIT, 2008.

‘Azzat, Hibbah Ra’ûf. “al-Mar’ah wa Tayyâr al-Wasaṭîyah al-Islâmîyah”, dalam ‘Abd al-Qâdir Maḥmûd al-Bakâr (ed.), Yûsuf al-Qaraḍâwî: Kalimât fî Takrîmih wa Buḥûth fî Fikrih wa Fiqhih, Vol. 2. Kairo: Dâr al-Salâm, 2004.

Bayḍâwî (al), Naṣir al-Dîn. “Minhâj al-Wuṣûl fî ‘Ilm al-Uṣûl”, dalam Muḥammad b. Ḥasan al-Badakhshî, Manâhij al-‘Uqûl fî ‘Ilm al-Uṣûl, Vol. 3. Beirut: Dâr al-Fikr, 2001.

Bik, Muḥammad al-Khuḍarî. Târîkh al-Tashrî‘ al-Islâmî, ed.: Maḥmûd ‘Abbâs. Kairo: Mu’assasat al-Mukhtâr, 2007.

Dasûqî (al), Muḥammad. “Manâhij Tadrîs fî Fiqh al-Islâmî” dalam Mawsû‘at al-Tashrî‘ al-Islâmî. Kairo: al-Majlis al-A‘lâ li al-Shu’ûn al-Islâmîyah, Cet. Ke-2, 2009.

Dayb (al), ‘Abd al-‘Aẓîm. “Kata Pengantar: “Tarjamah Mûjizah ‘an al-Shaykh Yûsuf al-Qaraḍâwî, dalam ‘Abd al-Qâdir Maḥmûd al-Bakâr (ed.), Yûsuf al-Qaraḍâwî: Kalimât fî Takrîmih wa Buḥûth fî Fikrih wa Fiqhih, Vol. 1 dan 2. Kairo: Dâr al-Salâm, 2004.

Ghazâlî (al), Abû Ḥâmid. al-Muṣtaṣfâ min ‘Ilm al-Uṣûl, ed. Muḥammad ‘Abd al-Salâm ‘Abd al-Shâfî. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah, 2000.

Hilâlî (al), Majdî. Min Fiqh al-Awlawiyyâat fî al-Islâm. Kairo: Dâr al-Tawzî‘ wa al-Nashr al-Islâmîyah, 1994.

‘Imârah, Muḥammad. al-Ṣaḥwah al-Islâmîyah fî ‘Uyûn Gharbîyah. Kairo: Nahḍat Miṣr, 1997.

-----. al-Saḥwah al-Islâmîyah wa al-Taḥaddî al-Ḥaḍârî. Kairo: Dâr al-Shurûq, 1997.

Jawzîyah (al), Ibn al-Qayyim. I‘lâm al-Muwaqqi‘în, ed.: Abû Ghumarâ’ Aḥmad ‘Abd Allah. Jeddah: Dâr Ibn al-Jawzî, 1423 H.

Jundî (al), Anwâr. Iṭâr Islâmî li al-Ṣaḥwah al-Islâmîyah. t.t.: Dâr al-Faḍîlah, 2000.

Khâdimî (al), Nûr al-Dîn Mukhtâr. al-Ijtihâd al-Maqâṣidî: Ḥujjiyatuh, Ḍawâbiṭuh, Majâlâtuh, Vol. 2. Qatar: Riâsat al-Maḥâkim al-Shar‘îyah wa al-Shu’ûn al-Dînîyah, 1998.

Khalâf, ‘Abd al-Wahhâb. Khulâṣah Târîkh al-Tashrî‘ al-Islâmî. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1996.

Khâliq (al), ‘Abd al-Raḥmân ‘Abd. Awlawiyyât al-‘Amal al-Islâmî. t.t.: t.tp., 1988).

Manẓûr (al), Jamâl al-Dîn Muḥammad b. Mukarram b. ‘Alî b. Lisân al-‘Arab, ‘Abd Allah ‘Alî al-Kabîr (ed.). Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, t.th.

Mawardi, Ahmad Imam. Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekartan. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Muḥammad, ‘Alî Jum‘ah. al-Madkhal ilâ Dirâsat al-Madhâhib al-Fiqhîyah. Kairo: Dâr al-Salâm, 2004.

Mûsâ, Muḥammad Yûsuf. al-Islâm wa Ḥâjah al-Insânîyah ilayh. Kairo: al-Majlis al-A‘lâ li Shu’ûn al-Islâmîyah, 2003.

Qaraḍâwî (al), Yûsuf. al-Siyâsah al-Shar‘îyah fî Ḍaw’ al-Nuṣûṣ al-Shar‘îyah wa Maqâṣiduhâ. Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.

-----. al-Sunnah Maṣdaran li al-Ma‘rifah wa al-Ḥaḍârah. Kairo: Dâr al-Shurûq, Cet. Ke-4, 2005.

-----. al-Fiqh al-Islâmî bayn al-Aṣâlah wa al-Tajdîd. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.

-----. al-Ḥalâl wa al-Ḥarâm fî al-Islâm. Kairo: Maktabah Wahbah, Cet. Ke-29, 2007.

-----. al-Ṣaḥwah al-Islâmîyah bayn al-Ikhtilâf al-Mashrû‘ wa al-Tafarruq al-Madhmûm. Kairo: Dâr al-Shurûq, 2006.

-----. al-Ṣaḥwah al-Islâmîyah bayn al-Juḥûd wa al-Taṭarruf. Kairo: Dâr al-Shurûq, 2001.

-----. al-Ṣaḥwah al-Islâmîyah min al-Murâhaqah ilâ al-Rushd. Kairo: Dâr al-Shurûq, 2006.

-----. al-Ṣaḥwah al-Islâmîyah wa Humûm al-Waṭan al-‘Arabî wa al-Islâmî. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

-----. Awlawiyyât al-Ḥarakah al-Islâmîyah fi al-Marḥalah al-Qâdimah. t.t.: t.p., t.th

-----. Dirâsah fî Fiqh Maqâṣid al-Sharî‘ah. Kairo: Dâr al-Shurûq, 2006.

-----. Fî Fiqh al-Awlawiyyât: Dirâsah Jadîdah fî D{aw’ al-Qur’ân wa al-Sunnah. Kairo: Maktabah Wahbah, Cet. Ke-7, 2005.

-----. Liqâ’ât wa Muḥâwarât ḥawl Qaḍâyâ al-Islâm wa al-‘Aṣr. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

-----. Madkhal li Dirâsat al-Sharî‘ah al-Islâmîyah. Kairo: Maktabah Wahbah, Cet. Ke-6, 2009.

-----. Taysîr al-Fiqh li al-Muslim al-Ma‘âṣir fî Ḍaw’ al-Qur’ân wa al-Sunnah. Kairo: Maktabah Wahbah, 2004.

Qarâfî (al), Shihâb al-Dîn. Sharḥ Tanqîḥ al-Fuṣûl, ed.: Ṣidqî Jamîl al-‘Aṭâr. Beirut: Dâr al-Fikr, 2004.

Qaṭṭân (al), Mannâ‘. Târîkh al-Tashrî‘ al-Islâmî: al-Tashrî‘ wa al-Fiqh. Riyad: Maktabat al-Ma‘ârif, Cet. Ke-2, 1996.

Qurhudâni (al), ‘Alî Muḥy al-Dîn. “Fiqh al-Qaraḍâwî fî al-Zakâh”, dalam ‘Abd al-Qâdir Maḥmûd al-Bakâr (ed.), Yûsuf al-Qaraḍâwî: Kalimât fî Takrîmih wa Buḥûth fî Fikrih wa Fiqhih, Vol. 2. Kairo: Dâr al-Salâm, 2004.

Qurshî (al), Ghâlib ‘Abd al-Kâfî. Awlawiyyât al-Qânûn al-Siyâsîyah. Manṣûrah: Dâr al-Wafâ’, 1990.

Raysûnî (al), Aḥmad dan Bârût, Jamâl. al-Ijtihâd bayn al-Naṣṣ wa al-Wâqi‘ wa al-Maṣlaḥah. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000.

Raysûnî (al), Aḥmad. Naẓarîyat al-Maqâṣid ‘ind al-Shâṭibî. Hemdon-Virginia: The International Institute of Islamic Thought, Cet. Ke-4, 1995.

Râzî (al), Fakhr al-Dîn. al-Maḥṣûl fî ‘Ilm Uṣûl al-Fiqh, Vol. 2. Riyad: Jâmi‘at al-Imâm Muḥammad b. Su‘ûd, t.th.

Shâṭibî (al), Abû Isḥâq. al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Sharî‘ah, Vol. 1, ed.: ‘Abd Allah Darrâz. Kairo: Maktabah Tawfiqîyah, t.th.

Ṭâbî‘, Hânî Muḥammad. “al-Shaykh al-Qaraḍâwî wa Manhajuh al-Wasaṭîyah al-Islâmîyah”, dalam ‘Abd al-Qâdir Maḥmûd al-Bakâr (ed.), Yûsuf al-Qaraḍâwî: Kalimât fî Takrîmih wa Buḥûth fî Fikrih wa Fiqhih, Vol. 2. Kairo: Dâr al-Salâm, 2004.

Taymîyah, Taqiy al-Dîn Aḥmad b. Majmû‘at al-Fatâwâ, ed.: ‘Abd al-Rahmâ al-Najadîr, Vol. 1. Riyad: al-Malik Fahad b. ‘Abd al-‘Azîz Ali Su‘ûd, t.th.

‘Ulyânî (al), Muḥammad b. Nafî‘. Ahammîyat al-Jihâd fî Nashr al-Da‘wah al-Islâmîyah wa al-Radd ‘alâ al-Ṭawâ’if al-Ḍâllah. t.t.: Dâr al-Ṭayyibah, 1985.

Wakîlî (al), Muḥammad. Fiqh al-Awlawiyyât Dirâsah fî al-D{awâbiṭ. Hendon-Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1997.

Zarkashî (al), Badr al-Dîn. al-Baḥr al-Muḥîṭ, Vol. 4. Kuwait: Wizârat al-Awqâf wa al-Shu’ûn al-Islâmîyah, 1988.

Published
2016-09-01
How to Cite
Jauhari, Nashrun. 2016. “Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihâd Maqâṣidî Perspektif Yûsuf Al-Qarâḍawî Dan Urgensinya Di Era Kontemporer”. Maraji: Jurnal Ilmu Keislaman 3 (1), 132-62. https://doi.org/10.36835/maraji.v3i1.65.
Section
Articles