JATIM, J. Telaah Fenomenologis Patrimonialisme Budaya Politik Terhadap Konflik Sunnî-Shî‘ah Madura. Marâji`: Jurnal Ilmu Keislaman, v. 3, n. 1, p. 1-27, 1 set. 2016.